آثار تاریخی ندوشن - قلعه سفیده ندوشن

قلعه سفیده ندوشن با قدمتی مربوط به دوران افشاریه و زندیه در سال هفتاد و هشت با شماره ۲۵۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

 

قلعه سفیده ندوشن با قدمتی مربوط به دوران افشاریه و زندیه در سال هفتاد و هشت با شماره ۲۵۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .
به نقل از معاونت امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یزد  در مورد این بنای تاریخی گفت : قلعه سفیده ندوشن در شهر ندوشن بر فراز کوهی کم ارتفاع ( در سمت شرقی ندوشن ) در کنار رودخانه عبوری از کنار آبادی که در حال حاضر به خیابان تبدیل شده است، قرار دارد .


 

این قلعه به صورت سنگی توأم با خشت و گل می باشد و به کارگیری آجر در قسمتهایی از مدخل بنا دیواره بیرونی بنا به استثنای سردر ورودی همه از قلوه سنگ سفید از جنس سنگ کوهی که قلعه برآن بنا گردیده است، بوده و قسمتهای داخلی همه از خشت و گل است .
این قلعه در دو طبقه احداث گردیده و در چهار گوشه آن چهار برج ساخته شده است . در این قلعه چاهی با عمق پانزده متر حفر شده است که به هنگام پناه بردن مردم به قلعه ، از آب آن استفاده می کرده اند .
احداث قلعه بر تپه ای مشرف بر آبادی بیانگر استفاده دفاعی روستا از قلعه در دوره های ناامنی و جنگ و گریزهای حاکمان گذشته است و این موضوع از خصوصیات بارز بنا محسوب می گردد .