حکیم سالاری ندوشنی متولد ۱۲۳۰ ه ق در ندوشن است. خاندان او بنیانگذاران محله سالاران ندوشن هستند.

حکیم سالاری ندوشنی متولد ۱۲۳۰ ه ق در ندوشن است. خاندان او بنیانگذاران محله سالاران ندوشن هستند. بعدها تعدادی از سالاری های ندوشن به اقلید فارس کوچ کردند و در آنجا سکونت گزیدند. سالاری ندوشنی که مقدماتی از سواد خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را در ندوشن آموخته بود در دوران جوانی به منظور فراگیری علم طب از ندوشن به اصفهان رفت و پس از کسب دانش و مهارت در علم طب به عنوان پزشک نظامی قشون قزاق ها انتخاب شد، سپس در سال ۱۲۷۲ ه.ق به دستور ناصرالدین شاه قاجار به همراه لشکر ایران به سمت افغانستان حرکت کرد، آنگاه برای معالجه عموی شاه که والی خراسان بود به مشهدالرضا رفت و در آن شهر رحل اقامت گزید و سپس پزشک معتمد آستان قدس گردید. او با عنوان معتمد الحکما، یکی از مشهورترین پزشکان خراسان در عهد ناصری محسوب می شود.