فراخوان جذب نیرو

شرکت خدماتی سماء ندوشن در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون تخصصی ، مصاحبه و گزینش با شرایط زیر جهت اشتغال در شهرداری ندوشن به کارگیری نماید

شرکت خدماتی سماء ندوشن در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون تخصصی ، مصاحبه و گزینش با شرایط زیر جهت اشتغال در شهرداری ندوشن به کارگیری نماید