اولین سالگرد مرحوم علی اکبر بابایی

به مناسبت اولین سالگرد همکار عزیزمان مرحوم علی اکبر بابایی ندوشن ، رأس ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1400/8/13 بر سر تربت پاکش واقع  در باغ رضوان ندوشن به سوگ می نشینیم.