شنبه های آموزشی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد، در راستای ارتقای دانش، بینش و نگرش خانواده بزرگ مدیریت شهری و تاکید مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت بهره برداری از این طرح بمنظور ایجاد انگیزش در یادگیری و عزم و اراده برای فراگیری در جامعه هدف پویش ملی شنبه های آموزشی با محتوای آموزشی تخصصی در حوزه های مدیریت پسماند، بازآفرینی شهری ، آتش نشانی، حقوق شهروندی و منابع طبیعی راه اندازی شد.
با راه اندازی این پویش و با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی هرهفته یک آموزش در حوزه های مذکور بارگذاری میشود تا مورد استفاده کارکنان قرار گرفته و گامی موثر در بهره وری و اثر بخشی آموزش و پژوهش مدیریت شهری و روستایی برداشته شود.