شورای اسلامی شهر بهاباد

اعضای شورا

علی اصغر جلیلی
رئیس شورا
حسین فلاح
نائب رئیس شورا
مهدی حاتمی زاده
عضو شورا
عباس اقبال
عضو شورا
حسین حداد
عضو شورا