بازدید سرپرست شهرداری اشکذر از چینی بهداشتی کسری در شهرک صنعتی نیکو

بازدید سرپرست شهرداری اشکذر از چینی بهداشتی کسری در شهرک صنعتی نیکو

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست شهرداری اشکذر و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان از واحد چینی بهداشتی کسری در شهرک صنعتی نیکو بازدید کرد.

 

احمد دهقان منشادی در جریان این بازدید و در مصاحبه با گزارشگر برنامه رادیویی نسیم صبح به بیان گزارشی از وضعیت جامعه کارگری شهرستان اشکذر پرداخت.