25 پروژه نیمه‌تمام در مناطق شهرداری یزد تا پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید

ابوالقاسم محی الدینی؛ شهردار شهر میراث جهانی یزد درباره سیاست‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری و همچنین بازدید از محلات گزارشی ارائه می‌دهد.