1210 مترمربع به فضای سبز تقاطع جانباز افزوده می شود

شهردار یزد در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح گفت: 1210 مترمربع به فضای سبز تقاطع جانباز افزوده می شود.

4 شهریور ماه 1402