۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر