بازدیداعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های منطقه ۳

بازدیداعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های منطقه ۳