162
گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر ۱۳۹۹

گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر ۱۳۹۹

گوشه ایی از فعالیت روابط عمومی شهرداری منطقه یک و پایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور به مناسبت ایام الله دهه فجر به روایت تصویر: