معاون خدمات شهری عنوان کرد : استفاده از گونه های مقاوم ، کم آبخواه و مثمر در فضای سبز سازمان آرامستان با رویکرد حس نشاط و آرامش بخشی برای همشهریان مورد تاکید می باشد .

معاون خدمات شهری عنوان کرد : استفاده از گونه های مقاوم ، کم آبخواه و مثمر در فضای سبز سازمان آرامستان با رویکرد حس نشاط و آرامش بخشی برای همشهریان مورد تاکید می باشد .

حمید رضا رحیمدل معاون خدمات شهری در بازدید از سازمان آرامستان های شهردار ی یزد ،ضمن بررسی وضعیت فضای سبز و کیفیت آن ،بر لزوم استفاده از گونه های مقاوم ،کم آبخواه و مثمر در سطح فضای سبز سازمان تاکید کرد و افزود با توجه به وسعت ۲۵ هکتاری فضای سبز و همچنین اهمیت این سازمان برای شهروندان ،ضروری است تا فضای سبزاین سازمان با رویکرد ایجاد حس نشاط و آرامش بخشی برای شهروندان در نظر گرفته شود .