راه اندازی سامانه ورود و ثبت مکانیزه اطلاعات چک مودیان

راه اندازی سامانه ورود و ثبت مکانیزه اطلاعات چک مودیان

طی حکمی از سوی معاون برنامه ریزی شهردار:

علی عبداللهی به عنوان مدیر سرمایه انسانی شهرداری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

طی حکمی از سوی مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، علی عبداللهی به عنوان مدیر سرمایه انسانی شهرداری منصوب شد.

همچنین در حکمی دیگر از سوی مجید بیکی، محمد حسین دهستانی به سمت سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد منصوب گردید.

لازم به ذکر است پیش از این علی عبداللهی سمت کارشناس مسئول حوزه سرمایه انسانی شهرداری و محمدحسین دهستانی سمت مدیر سرمایه انسانی شهرداری یزد را بر عهده داشتند.