35

گزیده‌ای از نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهر جهانی یزد

گزیده‌ای از یکصدوپنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به میزبانی شهرداری یزد

18 دی‌ماه 1398