19

گزارش تصویری پرکردن گودهای غیر مجاز در بلوار شهیدان اشرف توسط واحد اجراییات منطقه سه شهرداری یزد

.