گزارش تصویری ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی انتهای بلوار نواب صفوی (پارک زیتون)

.