8

گزارش تصویری ساخت و نصب سردیس "سردار شهید محمد کاظم واعظ " در سه راه آزادشهر