13

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد

.