19

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد ار روند ساخت المان های نوروزی برای نصب در معابر سطح شهر

.