12

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از روند ساخت کتابخانه مرکزی یزد

.