32

گزارش تصویری ایجاد ۲۰۰ جایگاه مجاز تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

.