19

گزارش تصویری اجرای عملیات روغن پاشی زمستانه فضای سبز شهر یزد

در راستای حفظ و نگهداری و ارتقاء کیفی فضای سبز موجود عملیات روغن پاشی زمستانه به منظور پیشگیری و مبارزه با آفات در تعدادی از خیابان های سطح شهر در حال اجرا می باشد.

با توجه به اینکه عملیات روغن پاشی یکی از روش های موثر در راستای مدیریت تلفیقی آفات( (IPM  محسوب می شود و می تواند تا حد زیادی جمعیت آفات را کنترل نماید طی ماه های گذشته و بر اساس پایش صورت گرفته در محدوده فضای سبز شهری مسیرهایی که احتمال خسارت آفات بالاتر بوده است مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار عملیات روغن پاشی قرار گرفت.