گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی پروژه فرهنگسرای بهمن واقع در انتهای بلوار نواب صفوی شمالی

گزارش تصویری

گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی پروژه فرهنگسرای بهمن واقع در انتهای بلوار نواب صفوی شمالی