22

پیروز حناچی: دنیا پذیرفته که در یزد، خاک به نظر کیمیا شده است...

پیروز حناچی(شهردار کلانشهر تهران):

دنیا پذیرفته که در یزد، خاک به نظر کیمیا شده و ارزش‌های جهانی شهر یزد نه تنها متعلق به مردم شهر یزد، نه تنها متعلق به مردم ایران، بلکه متعلق به تمدن جهانی شده و با ثبت جهانی یزد این به تأیید رسید.