499

ویدئو ـ نظافت معابر منطقه سه پس از سیل اخیر با همکاری تمامی مناطق شهرداری

 

 

 

 

 گل و لای ناشی از سیل اخیر در معابر منطقه سه با همکاری نیروهای خدماتی مناطق پنجگانه نظافت و جمع آوری شد.