ویدئو ـ توضیحات رحیمدل در مورد بازگشایی زیرگذر بم ( مهرآوران)

 

 

 

ویدئو ـ توضیحات رحیمدل در مورد بازگشایی زیرگذر بم ( مهرآوران)