157

ویدئو ـ بازدید میدانی علیرضا نقوی شهردار کشیک روز چهارم فروردین از سطح شهر یزد

 

 

 

 

بازدید میدانی علیرضا نقوی مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد و شهردار کشیک روز چهارم فروردین از سطح شهر یزد