150

ویدئو ــ بازدید میدانی سید ابوالفضل کشفی شهردار کشیک روز سوم فروردین از سطح شهر یزد

 

 

 

بازدید میدانی سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد و شهردار کشیک روز سوم فروردین از سطح شهر یزد