ویدئو ــ آیا هرس و سربرداری برای درختان مفید است؟

 

 

 

آیا هرس و سربرداری برای درختان مفید است؟

کارشناسان در این زمینه نظر می دهند.