128

ویدئو تقویت، نخاله برداری و کف کشی سیل بندها برای پیشگیری از آسیب های سیل احتمالی در یزد