شهرداری یزد:

همکاری های شهرداری و فرمانداری انتظامی در حوزه مدیریت شهری

شهرداری یزد:

شهرداری یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح گفت: همکاری های شهرداری و فرمانداری انتظامی در حوزه مدیریت شهری

15 مهرماه 1402