نکات ایمنی را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم...

کودکان از رفتار ما الگو می گیرند نه از گفتار ما