نحوه صدور پروانه موقت ساخت و ساز زمین های قولنامه ای برای اخذ سند رسمی

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح گفت: نحوه صدور پروانه موقت ساخت و ساز زمین های قولنامه ای برای اخذ سند رسمی

 

یکشنبه 30 مهر 1402