نحوه توزیع کارت رایگان شهروندی (دانش آموزان)

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: نحوه توزیع کارت رایگان شهروندی (دانش آموزان)، نظم بخش و ایمن سازی تقاطع جانباز پس از اصلاح هندسی میدان ، الزام تاییدیه مناسب سازی بری تحویل پروژه ها توسط شهرداری