مناقصه عمومی تک مرحله ای تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری شهر یزد

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری شهر یزد

 

 

 

مناقصه گزار: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

موضوع مناقصه: تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری شهر یزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 400.000.000 ریال می­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2091575089  نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا به صورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: 9 (نه) ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل ازواریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir  اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 600.000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091521000  نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و زمان فروش اسناد از تاریخ 1401/01/30 می­باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد  را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  1401/02/25  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکت ها در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 در دفتر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار: يزد ـ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است که با قید قبولی و امضا باید تحویل داده شود.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  شماره تماس  33135104-035

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

   روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد