مناقصه عمومی انجام خدمات بیمه های تکمیل درمان و عمر و حوادث شهرداری مرکز ،مناطق و سازمانهای وابسته و برخی شهرداری های استان

                                                                        «آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بیمه های تکمیل درمان و عمر و حوادث شهرداری مرکز ،مناطق و سازمانهای وابسته و برخی شهرداری های استان

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه:

  1. مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 1.365.000.000ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي ( با اعتبار سه ماهه ) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
  1. پیش پرداخت: پیش پرداخت: پس از انعقاد قرارداد کارفرما می تواند نسبت به پرداخت  پيش پرداخت  به پیمانکار طبق آیین نامه معاملات مالی شهرداری در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي اقدام نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  1. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال1401   شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  2/4/1401 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 23/4/1401 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت   10 صبح روز شنبه مورخ  25/4/1401 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                 

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

قيمت و زمان فروش اسناد: متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه در قبال واريز مبلغ 1.850.000ريال به حساب جاري 2091521000 بانك تجارت شعبه شهرداري يزد از تاريخ30/3/1401 به سایت setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت setadiran.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد                           ​​​​​​​