مصاحبه ی رادیویی سرپرست معاونت خدمات شهری درخصوص رفع آبگرفتگی ها

 

 

 

حمیدرضا رحیمدل سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد در خصوص رفع آبگرفتگی های سطح شهر یزد توضیحاتی ارائه می دهد.