مسابقات رالی خانوادگی کارکنان شهرداری یزد ـ هفته دوم

رالی خانوادگی کارکنان شهرداری یزد طی دو هفته در روزهای پنجم و دوازدهم آبان ماه 1402 با همت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد و همکاری هیات اتومبیل رانی و موتورسواری استان برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی خانواده ها با قوانین و مقررات رانندگی درون شهری، نقشه خوانی و افزایش شور و نشاط و همدلی بین کارکنان شهرداری یزد  بود.