مراقب باشیم؛ چشمان نگرانی در انتظار است...

 

با استفاده اختصاصی از فضای عمومی شهر حق دیگران را ضایع نکنیم.