مدیریت پیمان تأمین نیروی انسانی فضای سبز شهری شهرداری یزد

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای تأمین نیروی انسانی فضای سبز شهری شهرداری یزد

موضوع مناقصه: مدیریت پیمان (تأمین نیروی انسانی فضای سبز شهری شهرداری یزد)

 

 

 

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 4.364.000.000 ریال  مي باشد  كه مي تواند به  صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداری به کد ملی 14000299987 و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت  انجام  تعهدات  در  هنگام  عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1401-1400    شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1400/10/1 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: فضای سبز شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: سایت yazd.ir

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.

 

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای دریافت اسناد کلیک کنید.