مجمع کلانشهرها،فرصتی مناسب برای پیگیری مسائل مدیریت شهری در سطح کلان کشور است.

شهردار یزد در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح گفت: مجمع کلانشهرها،فرصتی مناسب برای پیگیری مسائل مدیریت شهری در سطح کلان کشور است.

28 مرداد ماه 1402