فراخوان دو مرحله ای

شناسایی سرمایه گذار

      شهرداري يزد در نظر دارد با مشاركت بخش خصوصي از طریق روش های مختلف مشارکتی(مدنی، BOT  و غیره)، طی دو مرحله نسبت به انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط برای احداث" مجتمع رفاهی ـ تفریحی و تجاری" اقدام نماید. در مرحله­ ی اول با شرايط مندرج در این آگهی سرمایه گذاران تعیین و در مرحله­ ی دوم شریک طرف قرارداد پس از برگزاری مناقصه­ محدود انتخاب می شود.

محل دریافت اسناد:    www.invest.yazd.ir ـ  www.yazd.ir

زمان فروش اسناد: از تاریخ 1401/02/25می­باشد.

زمان ومحل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانندتا پایان وقت اداری روزسه­ شنبه 1401/03/24 پاکت های پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد واقع در میدان آزادی ـ ابتدای خیابان شهید مطهری(ره) تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکت ها: كليه پاکت ها در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 در دفتر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار: يزد ـ مهرآوران

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است که با قید قبولی و امضا باید تحویل داده شود.

سازمان در رد یک یا همه ی پیشنهادها مختار است.

کلیه­ ی هزينه­ های چاپ و نشر آگهي و کارشناسی­ های مربوطه به عهده برنده نهایی(برنده مرحله دوم) مي باشد.

  شماره تماس   33135107 ـ 035

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد