عمده مشکلات ترافیکی در محل مجتمع های آموزشی است ​​​​​​​

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تصریح کرد: عمده مشکلات ترافیکی در محل مجتمع های آموزشی است.

دوشنبه 3 مهرماه 1402