عجله برای چه؟؟؟

چند لحظه رانندگی پریشان برای از هم پاشیدن چند زندگی کافیست.