43

صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای

علی نوری؛ مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری شهرداری یزد درخصوص صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای توضیحاتی ارائه می‌دهد.