شهردار یزد: یکی از هدفهای مهم بازآفرینی شهری در یزد، افزایش کیفیتی زندگی مردم است.

جمال الدین عزیزی، شهردار شهر میراث جهانی یزد درباره بازآفرینی شهری شهر یزد و فعالیت های شهرداری یزد در این زمینه توضیحاتی ارائه می دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.