شهردار یزد تشریح کرد: ضرورت جابجایی شرکت نفت به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: ضرورت جابجایی شرکت نفت به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی

14 آبان 1402