شهردار یزد: باز شدن گره ترافیکی صفائیه با احداث بلوار ایرج افشار

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: گره ترافیکی صفائیه با احداث بلوار ایرج افشار باز خواهد شد.

یکشنبه 7 آبان 1402