شهردار یزد: آئین نامه محلی ساماندهی تابلوها در حال تدوین است.

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح گفت: آئین نامه محلی ساماندهی تابلوها در حال تدوین است.

 

11 آبان ماه 1402